The 2018 National Population Conference

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

หัวข้อการประชุม

 • ผู้สูงอายุ (Population and Aging)

 • ประชากรและสุขภาพ (Population and Health)

 • ประชากรต่างวัย (Generational Studies)

 • ประชากรและการพัฒนา (Population and Development)

 • คุณภาพชีวิตประชากร (Quality of Life)

 • ประชากรกับธุรกิจ (Population and Business)

 • การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง (Migration and Urbanization)

 • ภาวะเจริญพันธุ์ และอนามัยเจริญพันธุ์ (Fertility and Reproductive Health)

 • การเจ็บป่วย และการตาย (Morbidity and mortality)

 • ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธี (Data and Method)

 • ประชากร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี (Population Environment and Technology)

 • ประเด็นท้าทายทางประชากรในภูมิภาคเอเชีย (Population Challenges in Asia) 

 


Download  กำหนดการ


Download


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  More information:

สมาคมนักประชากรไทย

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Thai Population Association, College of Population Studies, Chulalongkorn University
3rd Floor, Visid Prachuabmoh Building, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

โทรศัพท์ (Telephone): 0-2218-7340, 0-2218-7344

ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุม (Online participants registration):  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

 

Hits: 730