(ร่าง) กำหนดการ

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เวลา

รายการ

9.00 - 9.15 น.

พิธีเปิด
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ (นายกสมาคมนักประชากรไทย)

9.15 - 10.00 น.

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หัวข้อ “ความผกผันทางประชากร ในยุคประเทศไทย 4.0”
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.15 น.

เสวนา หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคประเทศไทย 4.0”
โดย  1. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หรือตัวแทน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
       2. ดร.วันทนีย์ พันธชาติ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
       3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย

11.15-12.00 น.

เสวนา หัวข้อ “สังคมเด็กเกิดน้อย ในยุคประเทศไทย 4.0”
โดย  1. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       2. นายแพทย์ วชิระ เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
       3. คุณมนตรี เภกะนันท์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

เสนอบทความ “แรงงานและการย้ายถิ่น” (ห้องประชุม 1)

ผู้ดำเนินรายการและตัดสินบทความ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง                                          
2. อาจารย์ ดร.รัตติยา ภูละออ

 

เสนอบทความ “ผู้สูงอายุ” (ห้องประชุม 2)

ผู้ดำเนินรายการและตัดสินบทความ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

 

เสนอบทความ “คุณภาพชีวิตและสุขภาพ” (ห้องประชุม 3)

ผู้ดำเนินรายการและตัดสินบทความ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล

 

เสนอบทความ “ภาวะเจริญพันธุ์ประชากรต่างวัย” (ห้องประชุม 4)

ผู้ดำเนินรายการและตัดสินบทความ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
2. อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

เสนอบทความ “แรงงานและการย้ายถิ่น”  (ห้องประชุม 1)

ผู้ดำเนินรายการและตัดสินบทความ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์

 

เสนอบทความ “ผู้สูงอายุ” (ห้องประชุม 2)

ผู้ดำเนินรายการและตัดสินบทความ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนาวงศ์
2. อาจารย์ ดร.รักชนก คชานุบาล

 

เสนอบทความ “ประชากรกับการพัฒนา” (ห้องประชุม 3)

ผู้ดำเนินรายการและตัดสินบทความ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทพร สุคนธมาน

 

 

16.00-16.30 น.

ประชุมสมาคมฯ /สรุปประกาศผลบทความที่ได้รับรางวัล

Hits: 1330