The 2018 National Population Conference

กำหนดการ

กำหนดการประชุม

Download 

เวลา รายการ
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 9.15 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ (นายกสมาคมนักประชากรไทย)
9.15 - 10.15 น. ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หัวข้อ “สังคมวิทยา-ประชากรในละครไทย”
โดย อาจารย์ศัลยา สุขะนิวัตติ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ เรื่องบุพเพสันนิวาส 10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “มองคุณภาพชีวิตประชากรไทยจากปัจจุบันสู่อนาคต”

โดย

  1. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย เลขานุการและคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
  2. ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  3. ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดาเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.

เสนอบทความ “ผู้สูงอายุ” (ห้องประชุม 1)

1. Japan-Thai collaboration to addressing the challenges of ageing society: the dynamics of policy transfer /Nalanda Robson
2. Determinants of labor force participation among older persons in Myanmar /Zaw Min Latt
3. แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัด จันทบุรี /จิรนันท์ ปุริมาตย์
4. การจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุยุคไทยแลนด์ 4.0 /สิงหา จันทริย์วงษ์

ผู้ดาเนินรายการและตัดสินบทความ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์


 

เสนอบทความ “แรงงานและการย้ายถิ่น” (ห้องประชุม 2)

1. เครือข่ายทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว /ณัฐวรรธ อุไรอาไพ
2. สถานะความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในประเทศไทย /วรรณวดี พูลพอกสิน
3. ความต้องการทางานเพิ่มของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย /ผกามาศ เลียงธนะฤกษ์
4. ผลกระทบต่อผู้หญิงที่สามีย้ายถิ่นไปทางานต่างประเทศ /สุวิมล คาน้อย

ผู้ดาเนินรายการและตัดสินบทความ
1. ศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์


 

เสนอบทความ “อนามัยเจริญพันธุ์” (ห้องประชุม 3)

1. Socio-economic determinants on teen pregnancy in Mozambique /Arnaldo Timoteo Mandlate
2. Socio economic determinants of spousal violence against women in Myanmar /Lin Lin Mar
3. คุณภาพการเกิดของบุตรจากสตรีไทยวัยเจริญพันธุ์อายุ 35-49 ปี ที่คลอดในปี พ.ศ. 2560 /ฐิตินันทน์ ผิวนิล
4. แม่วัยรุ่น : ปัญหาและปฏิบัติการในสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น /อาไพ หมื่นสิทธิ์

ผู้ดาเนินรายการและตัดสินบทความ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์

 

เสนอบทความ “ประชากรสุขภาพและการตาย” (ห้องประชุม 4)

1. ความเข้มแข็งของครอบครัวกับภาวะสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวไทย /พรทิพย์ ช่วยเพล
2. Health Seeking Behaviour of Rural Women and the Challenges of Maternal Mortality in Gbako Local Government of Niger State, Nigeria /Shehu Ahmad

ผู้ดาเนินรายการและตัดสินบทความ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทพร สุคนธมาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.

เสนอบทความ “ผู้สูงอายุ” (ห้องประชุม 1)

1. การศึกษาความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุไทยเมื่อวัดจากความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร พื้นฐานกับคาถามโดยตรง /ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างทางเลือกทางสังคมของผู้สูงอายุรุ่นใหม่
3. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทาสวนผลไม้ : การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ /สุภาภรณ์ ทันธอัถต์
4. เปลี่ยนที่อยู่ (ไม่) เปลี่ยนบทบาท:การขัดขืนในชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุย้ายถิ่นในพื้นที่เมือง /อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ

ผู้ดาเนินรายการและตัดสินบทความ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน


 

เสนอบทความ “แรงงานและการย้ายถิ่น” (ห้องประชุม 2)

1. ความมั่นคงของการดารงชีพของครัวเรือนแรงงานประมงย้ายถิ่นอีสานในถิ่นต้นทาง /ณัฐพล มีแก้ว
2. รูปแบบการดาเนินชีวิตของคนชานเมืองเมื่อเข้ามาทางานในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัด ขอนแก่น /ประภาพร สุปัญญา
3. ปัจจัยกาหนดการสะสมทุนเศรษฐกิจของผู้หญิงย้ายถิ่น /สร้อยบุญ ทรายทอง

ผู้ดาเนินรายการและตัดสินบทความ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
2. อาจารย์ ดร.รัตติยา ภูละออ


 

เสนอบทความ “คุณภาพชีวิตประชากร” (ห้องประชุม 3)

1. คุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดที่มารับบริการการลดอันตรายจากสารเสพติด ในกรุงเทพมหานคร /กิตติ สุนทรรัตน์
2. สมดุลชีวิตกับงาน : งานแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและ ภาคการบริการ จังหวัดขอนแก่น /นรินทร์ทิพย์ ประศรีรเตสัง
3. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช /สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์

ผู้ดาเนินรายการและตัดสินบทความ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอานวยกิจ


 

เสนอบทความ “ประชากรและการพัฒนา” (ห้องประชุม 4)

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทางานของผู้หญิง /ปิยะกมล มหิวรรณ
2. การพัฒนามาตรวัดประสบการณ์การได้รับการอบรมสั่งสอนในอดีตในไทย /หัตถพันธ์ วงชารี
3. การศึกษาพ่อแม่ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และสัดส่วนร่างกายของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ในประเทศไทย /พิกุล กันทะวัง
4. คุณธรรมนาสุขกับครอบครัวข้ามรุ่นในชนบทอีสาน /วัฒนชัย ขวาลาธาร

ผู้ดาเนินรายการและตัดสินบทความ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

16.00-16.30 น. ประชุมสมาคมฯ /สรุปประกาศผลบทความที่ได้รับรางวัล

 

Download

Hits: 697