การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2567

The 2024 National Population Conference

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567


วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ (สามย่าน)

 

 


อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท

เปิดรับลงทะเบียน บัดนี้ – วันที่ 20 เมษายน 2567

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-218-1493


กำหนดการ

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 9.10 น.

พิธีเปิด
โดยรักษาการนายกสมาคมนักประชากรไทย

9.10 – 9.20 น.

พิธีระลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร. จอห์น โนเดล

9.20 – 10.20 น.

ปาฐกถา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์  ประจวบเหมาะ
หัวข้อ “ประเทศไทยจะรับมือกับวิกฤตทางประชากรได้อย่างไร”
โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

10.20 – 10.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตเด็กเกิดน้อย: ปัญหาเชิง
โครงสร้าง ร่วมหาทางออกสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” โดย
1. ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
2. นางสาววรวรรณ พลิคามิน
(รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
3. นางปภาวี ไชยรักษ์
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
4. ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

12.00 –13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.

การนำเสนอบทความวิชการ (1)

14.15 – 14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15 .45 น.

การนำเสนอบทความวิชาการ (2)

15.45 – 16.30 น.

ประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ 
พิธีมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น

16.30 – 16.45 น.

ปิดการประชุม
โดยนายกสมาคมนักประชากรไทย

 


ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด